آبشاری ۸

آبشاری ۸

آبشاری ۸

شناسه محصول: SW110-1-1-1-2-2 

ادب و احترامی که شرکت کاکتوس برای آهنگران سایر ادیان و حکومت ها قائل است این شرکت را بر این داشته که گوشه ای از هنر و استعداد سایر آهنگر ها با ادیان و مذاهب مختلف را به نمایش بگذارد. حفاظ آبشاری نوعی حفاظ زیبا می باشد.

مطلب را منتشر کنید:

آبشاری ۸

شناسه محصول: SW110-1-1-1-2-2