آبشاری۲۴

آبشاری۲۴

آبشاری۲۴

شناسه محصول: SW110-1-1-1-2-4-1-1-1-2-1-2

مطلب را منتشر کنید:

آبشاری۲۴

ادب و احترامی که شرکت کاکتوس برای آهنگران سایر ادیان و حکومت ها قائل است این شرکت را بر این داشته که گوشه ای از هنر و استعداد سایر آهنگر ها با ادیان و مذاهب مختلف را به نمایش بگذارد. حفاظ آبشاری نوعی حفاظ زیبا می باشد.

این نوع حفاظ در نجف آباد توسط ما  کار شده است.